O projekcie

Na skutek minimalizacji godzin nauczania Podstaw Przedsiębiorczości w ostatnich latach w szkołach średnich nastąpiło znaczące pogorszenie samodzielności i orientacji młodzieży w życiu ekonomicznym. Skrócone programy PP i słaba motywacja współczesnej „multimedialnej” młodzieży do podręcznikowej nauki prowadzi do utraty znaczenia przyswajanej wiedzy w w/w zakresie. Młodzi są znudzeni teorią, co skutkuje dalszym brakiem zaangażowania w uczenie się i prowadzi do braku samodzielności na rynku pracy, ograniczenia aktywności.

Badania opinii ponad 300 uczniów z regionu świętokrzyskiego w 2016 r. wskazują, że większość z nich nie rozumie, iż praktycznie każdy zawód jest komercją. Mają raczej stereotypowe myślenie: świat zarobkowania dla nich dzieli się na kategorię biznesmenów i pracowników. Około 90% ankietowanych wskazuje, że będzie szukać pracy etatowej i tylko 10% myśli o własnej działalności gospodarczej. W ankietach wskazują również, że lekcje są nudne, teoretyczne i monotonne, a nauczyciele w większości, niestety, nie mają odpowiedniego przygotowania do prowadzenia przedmiotu. Dlatego też tak ważna jest zmiana w formie nauczania Podstaw Przedsiębiorczości wsparta narzędziami multimedialnymi.

Propozycja naszych ekspertów polega na multimedializacji zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości i … nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu Teleinformatyki (ICT – information and communication technologies). Trudno przyciągnąć uwagę obecnej multimedialnej młodzieży tradycyjnym podręcznikiem i kilkoma prezentacjami multimedialnymi. Powoduje to brak akceptowalnego przez nich przygotowania do ekonomicznej samodzielności oraz samowystarczalności!

Zaproponowanymi narzędziami innowacji będą:

– smartfon: do nagrywania przez nauczyciela różnych sytuacji dydaktycznych, z rynku pracy, do udostępnienia ich uczestnikom dla analizy lub case study.

– e-mail/skype/inne komunikatory: bezpłatna komunikacja,

– multimedialne gry planszowo-edukacyjne dla poszczególnych każdego działu programu przedmiotu: ta innowacja stanowi nowe rozwiązanie, przydatne do wdrażania w każdej szkole.

Reasumując, można stwierdzić, iż głównym celem proponowanej innowacji społecznej jest multimedializacja i urealnienie (urynkownienie) nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Odbiorcy czyli grupa docelowa innowacji to uczniowie 18 -21 lat oraz pośrednio nauczyciele Podstaw Przedsiębiorczości jako użytkownicy.

Działania opierają się na, umownie nazwanej, Generacji 4G:

– 1 Gry multimedialne (wzbogacenie poszczególnych działów przedmiotu Podstaw Przedsiębiorczości w grę opracowaną przez innowatorów);

– 2 Gadżety elektroniczne wspierające nauczanie i ćwiczenia(np. smartfon do nagrywania różnych symulacji sytuacji celem późniejszego m.in. case study);

– 3 Grupowe komunikatory (komunikatory internetowe, wideokonferencje, kontakty międzynarodowe, itd.);

– 4 Grupowe współzawodnictwo (cykliczne konkursy między klasami, szkołami na np. najlepszy pomysł biznesowy).

W/w działania wynikają z doświadczenia innowatorów, którzy już skutecznie zastosowali te techniki. Mimo to, innowatorzy przewidują ścisłą współpracę nie tylko z placówkami oświatowymi, ale i stałe konsultacje z naukowcami z Uniwersytetów Jagiellońskiego, Kieleckiego i Śląskiego oraz przedsiębiorcami. Wdrażanie powyższych działań poskutkuje:

– multimedialnym udoskonaleniem percepcji przedsiębiorczości przez młodzież,

– aktywizacją młodzieży w zakresie postaw przedsiębiorczych,

– praktyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania na rynku pracy i aktywności gospodarczej.

Produkt innowacji to nowy i nowoczesny model nauczania przedmiotu Podstaw Przedsiębiorczości, gwarantujący poza przekazaniem istotnej wiedzy atrakcyjną a nawet ekscytującą formę przekazu dla współczesnej młodzieży.